Ổn áp lioa nhật linh

BIẾN ÁP CÁCH LY DÙNG CHO ÂM THANH

Biến áp Lioa PS30-02

10.516.500₫

GNY: 11.685.000₫

Biến áp Lioa PS30-04

10.773.000₫

GNY: 11.970.000₫

Biến áp Lioa PS30-06

11.029.500₫

GNY: 12.255.000₫