Ổn áp lioa nhật linh

DÂY TÍN HIỆU

Cáp tín hiệu XLR1 LiOA

2.300.000₫

GNY: 2.800.000₫